Medezeggenschap

Medezeggenschap op onze school is geregeld binnen verschillende raden:

  1. De Ouderraad
  2. De Deelmedezeggenschapsraad (DMR)
  3. De leerlingenraad
  4. De Medezeggenschapsraad voor Dunamare (GMR)

1. De Ouderraad
Het Maritiem College IJmuiden kent een actieve Ouderraad. De Ouderraad vervult een belangrijke functie binnen de school. Zij zet zich in voor zaken die betrekking hebben op het welbevinden van uw kind en stelt zich ten doel een klankbord te zijn voor ouders/verzorgers en de schoolleiding van het Maritiem College IJmuiden.

Zo bespreekt de Ouderraad in haar vergaderingen een scala aan onderwerpen zoals: veiligheid in en om de school, school/huiswerk, schoolreis, communicatie, kortom alles wat u als ouder/verzorger belangrijk vindt. De Ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage en ondersteunt binnen- en buitenschoolse activiteiten en evenementen.

Eénmaal per jaar vindt de algemene jaarvergadering plaats waarvoor alle ouders/verzorgers een uitnodiging krijgen. In deze vergadering verantwoordt de Ouderraad haar activiteiten in het jaarverslag en financieel verslag. Tevens zal op de algemene jaarvergadering een voor ouders/verzorgers interessant en actueel thema aan de orde komen.

Als u vragen of opmerkingen heeft die het belang van uw kind of de school aangaan kunt u contact opnemen met de Ouderraad.

De leden van de ouderraad zijn:

Rob Mersmann – Voorzitter
Joost Rob – Secretaris
Astrid Wiersma – Penningmeester
Sandra Mersmann – Lid
Albert Pouw – Lid
Nora Farkas – Lid
Rob de Wit – Lid

2. Deelmedezeggenschapsraad (DMR)

Elke locatie van Dunamare heeft een eigen medezeggenschapsraad,  deze vertegenwoordigt ouders, leerlingen en teamleden van het Maritiem College IJmuiden.

Het is de taak van de DMR een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden en de belangen van hun achterban te behartigen. Daarvoor zijn de personeels- en oudervertegenwoordigingen gekozen door de ouders en het team. De leerlingen worden betrokken via de leerlingenraad.

De DMR heeft instemmings- en adviesrecht op verschillende beleidsgebieden. Zij praten en denken mee over verschillende onderwerpen zoals veiligheid, ouderbijdrage, personeelsbeleid, lesrooster, financieel beleid, zorg/ondersteuningsbeleid.

Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan de directie over verschillende onderwerpen. De directeur is bij de vergaderingen aanwezig om informatie te geven en op uitnodiging komen functionarissen informatie geven over hun taak binnen school.

Hieronder diverse stukken van de DMR:

Jaarplan DMR MCIJ TCV 2019-2020

Jaarverslag DMR 2018-2019 MCIJ TCV DEF

Verslag DMR 21 januari 2020

Verslag DMR 21 april 2020

Verslag DMR 26 mei 2020

Wilt u meer weten over de DMR of een onderwerp aandragen ter discussie voor de oudervertegenwoordiging dan kunt u ons bereiken via dmr.tcv@dunamare.nl

Leden van de DMR zijn:

Namens de ouders:

Mevr. P. Slump
Dhr. P. Groefsema
Mevr. T. Wiarda
Vacature

Namens de leerlingen
Vertegenwoordigers vanuit de leerlingenraad TCV

Namens het personeel
Dhr. A. van Rij, voorzitter
Dhr. J. van Zanten
Dhr. J. de Goede
Dhr. W. Aalbers

3. Leerlingraad
De leerlingen hebben zich verenigd in een leerlingraad. Deze wordt komend schooljaar opnieuw samengesteld.

4. Medezeggenschapsraad (GMR)
Dunamare heeft een GMR die zich met name bezighoudt met alle boven schoolse zaken van de ca. 24 aangesloten scholen binnen Dunamare. De GMR overlegt regelmatig met het College van Bestuur over beleidszaken en onderwerpen die alle scholen van Dunamare aangaan. De GMR bestaat uit 8 Personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen.

Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit:
Erik de Zwart, (ouder) voorzitter
Arie van Rij (personeel), Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden, secretaris
Stephan Cobbenhagen (personeel) voorzitter P-GMR, Daaf Geluk vestiging Gunning

De GMR Dunamare is te bereiken via het volgende emailadres: gmr@dunamare.nl

Het Maritiem College IJmuiden maakt gebruik van Cookies. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Het Maritiem College IJmuiden maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies? Het plaatsen van Cookies zorgt ervoor dat onze website goed werkt en dat jij goed en gemakkelijk door onze website kunt navigeren. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarmee automatisch informatie wordt opgeslagen. Hoe gebruiken wij Cookies? Door het plaatsen van Cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien of jij voor het eerst onze website bezoekt of dat je deze al meerdere malen bezocht hebt. Wij gebruiken Cookies om het volgende te doen: - Kernfuncties. Deze cookies zijn nodig om onze website gemakkelijk te laten functioneren. Enkele onderdelen van de website zullen zonder deze cookies niet werken. - Google Analytics. Door het observeren van het gedrag van bezoekers op onze website, kunnen wij ervoor zorgen dat de inhoud van onze website nog beter wordt afgestemd op onze bezoekers. - Daarnaast gebruiken wij diverse trackers om onze bezoekers buiten het bezoek van onze website van informatie te voorzien van onze evenementen (bijvoorbeeld open dagen, of aanmelddeadlines). Cookies verwijderen of uitschakelen. Heb je toch liever geen cookies in je browser? Deze kun je zelf gemakkelijk uitschakelen via je browser instellingen. Houd wel in je achterhoofd dat dit ervoor kan zorgen dat onze website niet meer optimaal werkt. Meer informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen? Klik hier Inzage, correctie en recht van verzet Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van gegevens. Gebruik hiervoor de . Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Het Maritiem College IJmuiden maakt gebruik van Cookies. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten hierover? Bekijk ons cookiebeleid.

Sluiten