Ondersteuning en Begeleiding

Op het Maritiem College IJmuiden willen wij leerlingen zelfstandig maken in het leren-leren, leren-leven en leren-kiezen. Om uw kind daarbij te ondersteunen, hebben wij verschillende begeleiders en voorzieningen binnen onze scholen. Ons team Ondersteuning en Begeleiding werkt zowel voor onze school als voor onze partnerschool het Technisch College Velsen.

Mocht u vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.
U kunt u vraag direct mailen naar de Coördinator Ondersteuning en Begeleiding:

Mevr. A. ten Broeke

MENTOR

De mentor is de centrale persoon in de begeleiding. Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen. Leerlingen en mentor zien elkaar tijdens mentoruren, maar ook bij vak- of begeleidingslessen. De mentor heeft ook regelmatig contact met ouders/ verzorgers over de voortgang van de leerling of om informatie uit te wisselen. Ook bij de portfoliogesprekken zijn de ouders welkom. Bij vragen is de mentor de eerste contactpersoon voor ouders. Wij vragen u om school op de hoogte te houden van belangrijke (privé)ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het leren. De lijst met namen van de mentoren is hier te vinden.

HET DECANAAT

(BEGELEIDING ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP)

In het tweede leerjaar gaan leerlingen zich oriënteren op de profielen in de bovenbouw en mogelijke beroepen. De decaan ondersteunt de mentor samen met vakdocenten van de verschillende vakrichtingen in de bovenbouw. De decaan neemt interessetesten af, organiseert een jaarlijkse voorlichting en bezoekt samen met de leerlingen een beroepenmarkt. Ook voert hij met individuele leerlingen gesprekken over hun voorkeursrichting en over scholing na hun examen. Voor vragen over vervolgopleidingen, beroepen, studiefaciliteiten, enzovoort, kan contact opgenomen worden met onze decanen:

Onderbouw: W. Aalberts

Bovenbouw: J. Hertog

LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS (LWOO)

Leerwegondersteunend Onderwijs (lwoo) is een vorm van structurele ondersteuning bij de leerwegen in het vmbo. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een regulier vmbo-diploma kunnen halen, maar die toch vastlopen door leerachterstanden, al of niet in combinatie met sociaal-emotionele problemen. Op het Technisch College Velsen wordt deze ondersteuning ingezet door de klassen klein te houden, bijlessen onder schooltijd te geven, de Trajectbegeleider en School Maatschappelijk Werkende en in de onderbouw extra mentortijd te programmeren.

Extra ondersteuning

Soms loopt het even niet zo lekker. Heeft een leerling moeite met leren en blijft hij/ zij achter met de prestaties. De leerling voelt zich niet zo prettig of er spelen zaken buiten school. De leerling heeft (tijdelijk) wat extra’s nodig. Wanneer dit meer is dan de mentor in enkele gesprekken kan bieden, wordt in overleg met de leerling en de ouders/verzorgers een melding gedaan bij het School Ondersteuningsteam.

HET SCHOOL ONDERSTEUNINGSTEAM

Het School Ondersteuningsteam bestaat uit de trajectbegeleider, de vertrouwenspersoon (adviserende taak), de schoolmaatschappelijk werkende en de coördinator Ondersteuning en Begeleiding. Zij bespreken het schriftelijke verzoek van de mentor en kijken welke ondersteuning het meest passend is voor de leerling. Ouders worden op de hoogte gebracht van de besproken aanpak

TRAJECTBEGELEIDING

De trajectbegeleider kijkt samen met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de mentor wat nodig is voor een leerling om zich prettig te voelen op school, om zo goed mogelijk te kunnen presteren en om uiteindelijk een diploma te halen. Er wordt een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) opgesteld waarin de doelen en afspraken voor de begeleiding staan. De leerling volgt zoveel mogelijk reguliere lessen, maar kan terugvallen op extra begeleiding op momenten waarop het niet lukt in de klas. Dat kan door gesprekken, ondersteuning bij bepaalde vakken, bij het organiseren van schoolwerk en spullen of om even in alle rust te kunnen werken wanneer de leerling vastloopt in de klas. Onze trajectbegeleider is:

Mevr. S. Noordeloos

VERTROUWENSPERSOON

Natuurlijk kan iedere leerling eventuele problemen vertrouwelijk bespreken met de mentor of andere medewerkers van de school. Toch lukt dat soms niet. Dan is er op school de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar de leerling en bespreekt (met toestemming van de leerling) wat er mogelijk is. Deze persoon is ook de contactpersoon wanneer het gaat om ongewenst gedrag zoals bedreigingen, maar ook om vervelende seksueel getinte aandacht en opmerkingen en ongewenst lichamelijk en non-verbaal gedrag. De vertrouwenspersoon zijn:

Dhr. E. Joosse

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKENDE (SMW)

Meestal is aan het gedrag, de concentratie of de prestaties op school te merken dat er iets met een kind aan de hand is. Dit komt soms doordat een leerling onvoldoende zelfvertrouwen of vaardigheden heeft. Het kan ook zijn dat een leerling zich gepest voelt of soms ook door oorzaken buiten school. Dan kan de schoolmaatschappelijk werkende ondersteunen. Zij spreekt met de leerlingen en de ouders over de begeleiding die nodig is.

Onze schoolmaatschappelijk werkende is:

Mevr. M. Riepma

SPECIALISTISCHE ONDERSTEUNING

Het komt ook voor dat de ondersteuning en begeleiding van school onvoldoende blijkt. Op verzoek van school wordt dan een Multi Disciplinair Overleg (MDO) georganiseerd met leerling, ouders/verzorgers en school. Vaak worden ook externe experts uitgenodigd, zoals de Consulent Passend Onderwijs, de jeugdarts, leerplichtambtenaar, GGZ medewerker, voogd, HALT of de buurtregisseur. Uiteraard wordt de aanvraag eerst met u besproken en toestemming gevraagd om informatie te delen met of op te vragen bij externe instanties.

ONDERSTEUNINGSPROFIEL

Met ingang van de wet “Passend Onderwijs” (ingevoerd per augustus 2014), hebben de schoolbesturen zorgplicht gekregen. Alle scholen hebben vanaf augustus van dat jaar de verplichting een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. In dit profiel wordt aangegeven welke didactische en pedagogische ondersteuning het Maritiem College IJmuiden kan bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het School Ondersteuningsplan 2017 – 2020  vindt u hier.

Verder informatie over Passend Onderwijs en ondersteuning binnen ons samenwerkingsverband kunt u vinden op:
www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl

Ik heb een vraag

Het Maritiem College IJmuiden maakt gebruik van Cookies. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Het Maritiem College IJmuiden maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies? Het plaatsen van Cookies zorgt ervoor dat onze website goed werkt en dat jij goed en gemakkelijk door onze website kunt navigeren. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarmee automatisch informatie wordt opgeslagen. Hoe gebruiken wij Cookies? Door het plaatsen van Cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien of jij voor het eerst onze website bezoekt of dat je deze al meerdere malen bezocht hebt. Wij gebruiken Cookies om het volgende te doen: - Kernfuncties. Deze cookies zijn nodig om onze website gemakkelijk te laten functioneren. Enkele onderdelen van de website zullen zonder deze cookies niet werken. - Google Analytics. Door het observeren van het gedrag van bezoekers op onze website, kunnen wij ervoor zorgen dat de inhoud van onze website nog beter wordt afgestemd op onze bezoekers. - Daarnaast gebruiken wij diverse trackers om onze bezoekers buiten het bezoek van onze website van informatie te voorzien van onze evenementen (bijvoorbeeld open dagen, of aanmelddeadlines). Cookies verwijderen of uitschakelen. Heb je toch liever geen cookies in je browser? Deze kun je zelf gemakkelijk uitschakelen via je browser instellingen. Houd wel in je achterhoofd dat dit ervoor kan zorgen dat onze website niet meer optimaal werkt. Meer informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen? Klik hier Inzage, correctie en recht van verzet Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van gegevens. Gebruik hiervoor de . Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Het Maritiem College IJmuiden maakt gebruik van Cookies. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten hierover? Bekijk ons cookiebeleid.

Sluiten